KVKK Tedarikçi / İş Ortağı / Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK

TEDARİKÇİ/İŞ ORTAĞI/ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Son güncelleme: 27 Mart 2023

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kayıtlı adresi Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sk. Ada Residance Blok No: 6-10 İç Kapı No: 11 Şişli / İstanbul olan Fenix İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Fenix” veya “biz“) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Fenix tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi, söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız ve haklarınızı kullanmanız için iletişim yolları aşağıda yer almaktadır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 • Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, T.C.  Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
 • İletişim verisi: Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz, varsa web siteniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Kanunu ve sair mevzuat kapsamında verilen hizmetlerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle ve Fenix bünyesindeki şirketler dolayısıyla yurt dışıyla paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Fenix’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen Fenix’in adreslerine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Fenix’in aşağıda yer verilmiş olan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

FENİX İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Doğrudan Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sk. Ada Residance Blok No: 6-10 İç Kapı No: 11 Şişli / İstanbul

E-posta: ____

Aşağıdaki formu doldurarak şirketimize yukarıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

 

KVKK Başvuru Formu

 

 1. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Fenix tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fenix, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Fenix tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.fenix.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

 

 

WhatsApp ile iletişime geç